Snelle levering in heel Nederland Alleen de beste kwaliteit Gratis verzending Van 1 tot 10.000M²

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Boomschors.nl 
 
Artikel 1 Definities 

 1. Boomschors.nl B.V. (Hierna: ‘’Boomschors.nl’’ is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt het leveren van verschillende soorten boomschors.nl. 

 1. Onder Boomschors.nl wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.  

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Boomschors.nl en Boomschors.nl de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.  

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Boomschors.nl en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.  

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Boomschors.nl en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Boomschors.nl ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.  

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.boomschors.nl.   

 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Boomschors.nl gesloten Overeenkomsten waarbij Boomschors.nl Diensten aanbiedt of levert.  

 1. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Boomschors.nl overeengekomen.  

 1. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 1. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.  

 
 
Artikel 3 Overeenkomst  

 1. Alle offertes van Boomschors.nl zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

 1. De Opdrachtgever kan middels de Website een offerte aanvragen. Boomschors.nl maakt een offerte en de Overeenkomst komt tot stand door digitale ondertekening van de offerte door Opdrachtgever. 

 1. Als Boomschors.nl een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Boomschors.nl kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

 1. Indien Opdrachtgever reacties geeft op de offerte van Boomschors.nl, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Boomschors.nl deze  schriftelijk bevestigt.  

 1. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Boomschors.nl. 

 
 
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

 1. Boomschors.nl heeft tegenover Opdrachtgever een inspanningsverplichting en zal de Diensten zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken uitvoeren. 

 1. Boomschors.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Boomschors.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Boomschors.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Boomschors.nl zijn verstrekt, heeft Boomschors.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.  

 1. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Boomschors.nl hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Boomschors.nl dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  

 
 
Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst  

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Boomschors.nl en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

 1. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.  

 1. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Boomschors.nl op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.  

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Boomschors.nl en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.  

 
 
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

 1. Boomschors.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Boomschors.nl goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.  

 1. Voorts is Boomschors.nl bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.  

 1. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Boomschors.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

 1. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Boomschors.nl vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Boomschors.nl op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

 
 
Artikel 7 Kosten, honorering en betaling  

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en, indien sprake is van een BTW-heffing of andere heffing van overheidswege, exclusief deze bedragen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.  

 1. Boomschors.nl heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  

 1. Betaling dient te geschieden middels PayPal, IDeal, creditcard of bankoverschrijving in de valuta die is gefactureerd. Er dient binnen veertien (14) dagen na aflevering betaald te worden. 

 1. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Boomschors.nl mede te delen. 

 1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  

 1.  Indien Boomschors.nl besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

 
 
Artikel 8 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Boomschors.nl.  

 1. Bij annulering na digitale ondertekening van de offerte zal 100% van de gemaakte kosten voor de Diensten in rekening worden gebracht.  

 
 
Artikel 9 Levering en Transport 
1.    Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing.  
2.    De levertermijn is 5 werkdagen, in overleg met Opdrachtgever.  
3.    Boomschors.nl bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking.  
4.    Indien de Diensten na het verstrijken van de levertijd voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming. 
 
 
Artikel 10 Retournering 
1. Bestelde producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden worden geretouneerd.
2. Tijdens deze 14 dagen dient Opdrachtgever zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan en deze alleen uit te pakken en/of te gebruiken voor zover dit strikt noodzakelijk is voor zijn beslissing om het product te houden.
3. Producten kunnen alleen in originele staat en met alle bijgeleverde toebehoren worden geretouneerd.
4. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij binnen de vermelde 14 dagen contact op te nemen met Boomschors.nl.
5. Het bij het product geleverde retourformulier dient ingevuld bij de retourzending te worden gevoegd.
      6. Opdrachtgever draagt zelf de verzendkosten voor de retourzending.
      7.  Na ontvangst van de retourzending en nadat de geretouneerde producten door Boomschors.nl     
         ontvangen zijn, zal Boomschors.nl binnen 14 dagen overgaan tot terugstorting van het totaal          
         betaalde bedrag.

 
Artikel 11 Aansprakelijkheid  

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Boomschors.nl is niet aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt. 

 1. De levertermijn als genoemd in artikel 9.3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Boomschors.nl nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Diensten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Diensten te weigeren, noch is Boomschors.nl enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever. 

 1. Indien Boomschors.nl aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Boomschors.nl's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot het met Opdrachtgever overeengekomen bedrag.  

 1. Alle aanspraken van de Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Boomschors.nl vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Boomschors.nl binnen een redelijke termijn, nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 

 1. Boomschors.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

 1. Boomschors.nl is niet aansprakelijk voor letselschade door gebruik van de Diensten, zowel direct als indirect. 

 1. Boomschors.nl is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.  

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Boomschors.nl voor aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Boomschors.nl. 

 1. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  

 
 
Artikel 12 Overmacht  

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Boomschors.nl, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.  

 1. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Boomschors.nl zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Boomschors.nl of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.  

 1. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.  

 1. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Boomschors.nl overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Boomschors.nl heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.  

 
 
Artikel 13 Garantie 

 1. Boomschors.nl biedt een garantie voor de door haar geleverde Diensten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Boomschors.nl de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Boomschors.nl te worden gemeld.  

 1. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.  

 1. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Diensten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 

 1. De periode van garantie is zes (6) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 

 1. Indien Boomschors.nl herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Opdrachtgever.  

 1. Het in de Algemene voorwaarden  bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet. 

  
 
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle geleverde en nog te leveren Diensten blijven het uitsluitend eigendom van Boomschors.nl, totdat alle vorderingen, die Boomschors.nl heeft of zal verkrijgen op de Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. 

 1. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat de Opdrachtgever de feitelijke macht over de Diensten heeft, overgaan op Opdrachtgever.  

 
  
Artikel 15 Identiteit van Boomschors.nl 

 1. Boomschors.nl is bij de KvK geregistreerd onder nummer 52117766 en draagt btw-identificatienummer NL858411398B01 Boomschors.nl is gevestigd aan de Anthonie Fokkerstraat 51H (3772MP) te Barneveld. 

 1. Boomschors.nl is per e-mail te bereiken via info@boomschors.nl, middels de website www.boomschors.nl en telefonisch op 0342-784000.

 
 
Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op de rechtsverhouding tussen Boomschors.nl en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.  

 1. Alle geschillen die tussen Boomschors.nl en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Arnhem.